Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Tom’s Carwash is gevestigd aan de van Coehoornstraat 1, 5916PH te Venlo, en is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Marjolein Aquina is Functionaris Gegevensbescherming van Tom’s Carwash. Zij is te bereiken via mail.
 • Gebruiker: Tom’s Carwash: Het bedrijf dat deze algemene voorwaarden in een overeenkomst gebruikt
 • Consument: De natuurlijke persoon of rechtspersoon, dan wel zijn/haar rechtsopvolger, ten behoeve van wie door of vanwege gebruiker diensten worden verricht en/of een werk is aangenomen
 • Wederpartij: Een wederpartij, natuurlijke persoon zoals vermeld in lid 2 van dit artikel die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf
 • Object: Het voertuig waarop de overeenkomst betrekking heeft

Artikel 2: Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, opdrachten, verlenen van diensten, dan wel andere overeenkomsten hoe ook genaamd van de bij de Belangenvereniging voor Truckwash- en Autowasbedrijven (BETA Wassen) aangesloten ondernemingen.

Artikel 3: Prijzen

 • Als prijs geldt hetgeen met de opdrachtgever is overeengekomen
 • Indien na totstandkoming van een overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van op- of aflevering en/of beëindiging van de werkzaamheden de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook wijziging hebben ondergaan, is de gebruiker gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen. De consument is in dat bevoegd de overeenkomst te ontbinden
 • Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, zoals afgesproken tussen gebruiker en wederpartij blijkt dat voor een behoorlijk uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen gebruiker en wederpartij tijdig en in onderling overleg de overeenkomst inclusief de prijs dienovereenkomstig aanpassen
 • Prijsverhogingen voortvloeiende uit op verzoek van de wederpartij verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij
 • Voor de uitgevoerde werkzaamheden wordt door de gebruiker op verzoek van de wederpartij een gespecificeerde nota verstrekt. Indien de overeenkomst gebaseerd is op een overeengekomen som, wordt op verzoek van de wederpartij een schriftelijke specificatie van de werkzaamheden verstrekt

Artikel 4: Betaling

 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling netto contant (bij het aangaan van de overeenkomst) plaats te vinden
 • Bij betaling op rekening moet de betaling plaatsvinden binnen 15 dagen na factuurdatum, tenzij een andere factuurdatum op de factuur staat vermeld. De gebruiker is bij betaling op rekening gemachtigd om administratiekosten in rekening te brengen
 • De vordering van gebruiker is evenwel terstond geheel opeisbaar waarbij het verzuim van de wederpartij direct intreedt indien:
 1. De wederpartij een verzoek tot surseance van betaling indient, het faillissement wordt aangevraagd of tot boedelbeslag overgaat
 2. Beslag op het geheel, dan wel een gedeelte van de eigendom van de wederpartij wordt gelegd
 3. De wederpartij haar bedrijf, of althans een wezenlijk deel daarvan, staakt, vervreemdt of op andere wijze voortzet
 • Prijsverhogingen voortvloeiende uit op verzoek van de wederpartij verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de wederpartij
 • Alle door de gebruiker redelijkerwijs te maken kosten ter verkrijging van een voldoening buiten rechte door de wederpartij van al hetgeen zij aan de gebruiker is verschuldigd komen voor rekening van de wederpartij en worden gefixeerd op 15%, met een minimum van €175. Indien gebruiker genoodzaakt is de wederpartij ter zake in rechte te betrekken is de wederpartij gehouden alle door de gebruiker gemaakte kosten van rechtsbijstand, waaronder begrepen de factuur van de door gebruiker ingeschakelde raadsman, te betalen

Artikel 5: Instructies

De wederpartij dient zich te houden aan alle aanwijzingen en instructies zoals deze door de gebruiker worden gegeven

Artikel 6: Staat van het object

Algemeen

De gebruiker is gerechtigd om voorafgaand aan het wassen de staat van het object vast te laten leggen. De bemerkingen die vooraf zijn vastgelegd door de gebruiker kunnen door de wederpartij achteraf niet betwist worden.

 

Carwash

Het object van de wederpartij dient, tenzij de gebruiker uitdrukkelijk anders aangeeft, voor gebruiker van de carwash te voldoen aan de volgende eisen:

 1. wielbasis: vier wielen
 2. een dichte carrosserie
 3. het object moet voldoen aan de maximum afmetingen zoals aangegeven door gebruiker
 4. geen loszittende onderdelen, zoals in het bijzonder antennes, spiegels, sierstrips, niet originele onderdelen of wijzigingen van de carrosserie. Geen (door steenslag) beschadigde ruiten of koplampglazen
 5. bijzonderheden omtrent het voertuig die van belang kunnen zijn, dient de wederpartij eveneens aan de gebruiker door te geven

Bestelwagen wassen

Het wassen van bestelwagens vindt plaats onder directe begeleiding (van een medewerker) van gebruiker. Deze bepaalt of de staat van het voertuig geschikt is voor een wasbeurt.

Artikel 7: Wasresultaat

De wederpartij mag verwachten dat het normale vuil op het object in redelijke mate wordt verwijderd. Rekening moet wel worden gehouden met vuil dat op onbereikbare plaatsen op het object zit en wat de wasmachine met het gekozen programma niet kan verwijderen.

Artikel 8: Klachten

Heeft de wederpartij klachten over het wasresultaat dan dient de wederpartij dit direct bij de gebruiker te melden. Het is uitsluitend ter beoordeling van de gebruiker op welke wijze de klachten zullen worden afgehandeld. Bij gegronde klachten zal het object opnieuw gewassen worden. De gebruiker kiest het wasprogramma.

 

Artikel 9: Overmacht

 • Een tekortkoming van de gebruiker zal hem niet worden aangerekend indien hij in een toestand van overmacht verkeert
 • Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die gebruiker niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of naar in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval dat de gebruiker door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder overmacht wordt mede begrepen:

 

 1. bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan
 2. vertraagde of te late toelevering door één of meerdere leveranciers van gebruiker
 3. transport moeilijkheden of – belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar gebruiker toe of van gebruiker naar de wederpartij wordt gehinderd of belemmerd
 4. oorlog(sgevaar), oproer, sabotage, overstroming, brand, uitsluitingen, bedrijfsbezettingen, werkstakingen en gewijzigde overheidsmaatregelen
 • In geval van overmacht heeft de gebruiker binnen 3 weken na het ontstaan van een omstandigheid die overmacht oplevert het recht om naar keuze ofwel de termijn op- of aflevering te wijzigen ofwel de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding
 • Na ontbinding van de overeenkomst heeft de gebruiker recht op vergoeding van de door hem reeds gemaakte kosten en/of uitgevoerde werkzaamheden
 • Indien de gebruiker gebruik maakt van het in lid 3 van dit artikel vermelde recht, dan heeft de wederpartij alleen het recht de overeenkomst te ontbinden indien deze kan aantonen dat eerdere nakoming voor hem binnen zijn bedrijfsvoering essentieel is. De ontbinding dient dan binnen 5 dagen na het beroep op opschorting schriftelijk plaats te vinden

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 • Voor de consument gelden m.b.t. de aansprakelijkheid de wettelijke bepalingen, echter voor zover redelijk met inachtneming van het hierna in dit artikel vermelde
 • De wederpartij is aansprakelijk voor schade bij haarzelf, bij de gebruiker of bij derden die ontstaan doordat de wederpartij de instructies niet opvolgt of een ongeschikt voertuig laat wassen of poetsen
 • De gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, behoudens in geval van opzet of grove schuld van gebruiker, voor enigerlei schade, diefstal of verlies van zaken van de wederpartij en/of van derden die zich in of aan het object bevinden en die de gebruiker uit welke hoofde dan ook onder zich heeft
 • Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade aan lak die niet de normale hardheid heeft
 • Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade
 • Voor schade veroorzaakt door fouten van werknemers van gebruiker is de gebruiker jegens de wederpartij aansprakelijk
 • Indien de gebruiker aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
 1. de aansprakelijkheid van gebruiker, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering
 2. indien de aansprakelijkheidsverzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet dekt, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft
 • Elke aansprakelijkheid van de gebruiker vervalt indien zonder zijn toestemming of zonder melding van de wederpartij:
 1. het object het terrein van de gebruiker heeft verlaten, tenzij aangetoond wordt dat constatering van de schade aan het object aldaar redelijkerwijs niet mogelijk was
 2. het object wordt gerepareerd dan wel anderszins wijzigingen worden aangebracht

Artikel 11: Elektronische betaling

Bij elektronische betaling staat de wederpartij ervoor in dat hij over voldoende saldo beschikt. Indien er onvoldoende saldo voor volledige betaling aanwezig blijkt, is deze verplicht op eerst verzoek van de gebruiker voldoende zekerheid te stellen voor zijn verplichtingen. Gebruiker heeft het recht zaken van de wederpartij terug te houden, daaronder begrepen een gewassen of gepoetst voertuig, totdat volledige betaling plaatsvindt of voldoende zekerheid is gesteld.

Artikel 12: Weigeren

Gebruiker kan wederpartij als klant weigeren als het voertuig van wederpartij volgens gebruiker voor de wasstraat of truckwash ongeschikt is, of als daarvoor een andere redelijke grond bestaat.

Artikel 13: Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen, die verband houden met of voortvloeien uit deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting door de bevoegde Nederlandse rechter worden beslecht.

Artikel 14: Geschillen

Geschillen naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, kunnen op verzoek van partijen worden voorgelegd aan de rechter in het arrondissement waar de gebruiker gevestigd is.

Artikel 15: Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.